Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ’Koop op Afstand ten behoeve van Ansmann.nl’. Download een PDF versie.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1.1 De Energiebron BV (hierna De Energiebron) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de webwinkel Ansmann.nl.
1.2 Deze algemene voorwaarden van ’Koop op afstand ten behoeve van Ansmann.nl’ (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op de verkoop van alle producten en activiteiten van De Energiebron (hierna: de producten) via de webwinkel Ansmann.nl.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 2473 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden te raadplegen via https://www.ansmann.nl.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Energiebron worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Energiebron ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 

Artikel 2. Offerte, aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aankoop. De Energiebron is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. Als u gebruik wilt maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit enkel tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Alle aanbiedingen van De Energiebron zijn vrijblijvend en De Energiebron behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Energiebron, waarbij een automatisch verzonden Orderbevestiging als acceptatie geldt. De Energiebron is echter gerechtigd een overeenkomst zonder opgave van redenen te weigeren of te herroepen dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Energiebron dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven betreffende functionaliteiten, prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren, etc. met betrekking tot alle producten en aanbiedingen die telefonisch, via e-mail of via internet worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Energiebron garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.5 Aanbiedingen en afwijkende tarieven zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.6 Een aankoop zoals genoemd in Artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
a. u hebt de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde orderformulier is elektronisch aan De Energiebron verzonden en is door De Energiebron ontvangen.
b. u hebt uitdrukkelijk telefonisch, via fax of e-mail te kennen gegeven een bepaald product te willen kopen.
2.7 U komt met De Energiebron uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.2 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van De Energiebron gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en eventueel wettelijke heffingen zoals verwijderingsbijdragen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Het eigendomsrecht van de bestelde producten berust bij De Energiebron totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden en door De Energiebron is ontvangen, inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Pas dan gaat het eigendomsrecht naar u over.
3.3 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie. De Energiebron biedt hiervoor meerdere betaalopties welke via Ansmann.nl kenbaar worden gemaakt. Indien op voorhand schriftelijk overeengekomen geldt voor bedrijven de mogelijkheid te betalen op factuurbasis. Betaling dient zulks te geschieden strikt netto binnen 30 dagen.
3.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van De Energiebron.
3.5 Bij niet of niet tijdige betaling bent u vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, ingebegrepen wanneer de verrichte betaling door u of derden is ingetrokken, is De Energiebron gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden en resulteert dit in een direct opeisbare vordering aan u.
3.7 De Energiebron behoudt zich het recht voor om de vordering uit te besteden aan een gerechtsdeurwaarders- of incassobureau.
3.8 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die De Energiebron heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de afnemer van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de afnemer.
3.9 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Energiebron.
 

Artikel 4. Levering en leveringstermijn
4.1 De door De Energiebron opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.
4.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan u zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op u. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door u opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd bij u of op het postkantoor.
4.5 De Energiebron besteedt maximale zorg aan de kwaliteit van haar Ansmann.nl shop-assortiment, producten en de daaraan gekoppelde dienstverlening. De Energiebron sluit echter aansprakelijkheid ter zake van haar Ansmann.nl shop, meer in het bijzonder ter zake van de via Ansmann.nl te verkrijgen producten, diensten en informatie uit.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Energiebron verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over (zie ook artikel 4.4).
 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Energiebron geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 De Ansmann.nl webwinkel en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van De Energiebron. Het is niet toegestaan om de webwinkel of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Energiebron. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheidsbepalingen

7.1 De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
7.2 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Energiebron daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Energiebron de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het laatste artikel (vanuit één order) te herroepen middels een aan De Energiebron gerichte ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail). Het product dient u onverwijld doch in ieder geval binnen 14 dagen na de herroepingsmelding aan De Energiebron te retourneren of te overhandigen. Directe kosten voor de retourzending komen voor rekening van de koper. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het artikel niet is gebruikt en zich voor zover mogelijk ter beoordeling van het product in oorspronkelijke en onbeschadigde staat bevindt en de retourzending vergezeld gaat van de originele factuur/pakbon. U dient de te retourneren goederen per aangetekende post of koeriersdienst te retourneren naar het retouradres zoals dat vermeld staat op deze website. Indien u geen gebruik maakt van een dergelijke verzendmethode, is de zending voor rekening en risico van uzelf. Indien De Energiebron de goederen niet ontvangt en u geen bewijs van ter post bezorging of ontvangstbewijs van een erkende koeriersdienst of transporteur kan overleggen vervalt de plicht van De Energiebron tot retournering van de door u verrichtte betaling.
7.5 De Energiebron zal u uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de herroepingsmelding of in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de retourgoederen in goede staat hebben ontvangen het volledige aankoopbedrag crediteren. Dit gebeurt uitsluitend via bancaire overschrijving. Contante bedragen worden niet uitgekeerd.
7.6 Uitgesloten voor herroepingsrecht zijn artikelen voor frequent huishoudelijk gebruik, zoals batterijen en accu’s.
7.7 U bent gehouden De Energiebron te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen De Energiebron mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van u dienen te komen.
 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Energiebron, dan wel tussen De Energiebron en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Energiebron, is De Energiebron niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Energiebron.
 

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Energiebron in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Energiebron gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Energiebron kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 

Artikel 10. Diversen
10.1 De Energiebron behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Dit laat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Energiebron in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Energiebron vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.3 De Energiebron is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.4 Het is mogelijk dat De Energiebron op Ansmann.nl links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De Energiebron is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 

Artikel 11. Persoonsgegevens en privacy 
11.1 De Energiebron neemt bij het verwerken van uw gegevens de van toepassing zijnde privacyregels- en wetgeving in acht. De gegevens van u als deelnemer van Ansmann.nl liggen vast ten behoeve van het verlenen van een optimale dienstverlening, zoals het versneld afhandelen van de bestelprocedure.
11.2 De Energiebron acht het van groot belang om de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen.
11.3 De gegevens die door De Energiebron worden verwerkt zijn enerzijds de gegevens die u zelf hebt ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de webwinkel. De door u verstrekte gegevens betreffen naam, adres, e-mailadres etc.
11.4 Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door De Energiebron zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken.
11.5 De Energiebron kan uw e-mailadres gebruiken voor het u gericht doen toekomen van speciale acties en/of aanbiedingen die verband houden met de Ansmann.nl webwinkel.
 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De Energiebron sluit, voor zover van toepassing, de bepalingen van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uit.
12.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van De Energiebron of overeenkomsten gesloten met De Energiebron worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.